Get Adobe Flash player

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประชุมทัศนาศึกษาสหกรณ์ฯ

เรียนสมาชิกทุกท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมเดินทางทัศนศึกษากาญจนบุรี - กรุงเทพฯ กรุณาส่งแบบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาชลบุรี -กรุงเทพ  สามารถส่งแบบยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทัศนศึกษา

เมื่อวันที่พุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้ดำเนินการจับฉลากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมทัศนศึกษา กาญนบุรี - กรุงเทพฯ เขต 1 และ เขต 4   และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ชลบุรี - กรุงเทพฯ เขต 2 และ เขต 3สามารถตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กได้เลยจ้า

เรื่องปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

        สมาชิกท่านใดต้องการแบบฟอร์มมอบฉันทะรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ได้เลยค่ะ

 
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัวนั้นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรว่าจะก่อประโยชน์แก่สมาชิกผู้กู้
   
 
1.มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2548 หมวด 2 ข้อ 5 คือต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอกู้
 
2.ต้องเป็นผู้ไม่เคยผิดนัดการชำระเงินต่อสหกรณ์ฯ ทุกประเภทเว้นในกรณี คณะกรรมการมีมติให้ผ่อนผันไว้แต่ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ตรวจข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
 
3.หากมีหนี้เก่าว่าด้วยระเบียบการให้เงินกู้สามัญ ต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญ ให้แล้วเสร็จในวันรับเงินกู้พิเศษ
 
4.หลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ ตามระเบียบ ข้อ 16.
   
 
1. สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้กู้และคู่สมรส
 
2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรสโดยมีเจ้าของเป็นผู้รับรองสำเนา
 
3. เอกสารราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือที่ดินอำเภอ
 
4. โครงการหรือแผนงานที่จะลงทุนประกอบอาชีพ
 
5. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่จะลงทุนประกอบอาชีพ
 
6. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับที่จะนำมาค้ำประกันทุกหน้า พร้อมนำฉบับจริงไปแสดง และเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถใช้ค้ำประกัน ได้ตลอดเวลาที่ยังมี หนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ฯ
 
7. สำเนาเอกสาร แบบ บ.ค.4211 ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง แนบมาพร้อมคำขอกู้ในวันที่ยื่นคำขอกู้
 
8. เอกสารที่ดินที่จำมาจำนองต่อสหกรณ์ฯ ต้องเป็น น.ส. 3 ก หรือโฉนดที่ดินที่อยู่ติดถนนหรือติดทางสาธารณประโยชน์เท่านั้น
 
9. สำเนาทะเบียนบ้านหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน
   
 
วงเงินกู้ จำนวนเงินกู้ยืม ให้กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(สองล้านบาทถ้วน)แต่ทั้งนี้กู้ได้ไม่เกิน 90% เท่าของเงินได้รายเดือน
   
 
1. ให้ส่งชำระหนี้เงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนภายใน 350 งวดเดือน แต่จะต้องอายุไม่เกิน 80 ปี
2. ส่งชำระหนี้โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
 
(วัน และเวลาติดต่อขอยื่นคำกู้พิเศษต่อสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน)