Get Adobe Flash player

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ57

รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ประจำปี 2557-2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ค่ะ

ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  โดยสามารถดูผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ที่นี่ คลิ๊กไฟล์เอกสารแนบได้เลยค่ะ

เรื่องปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

        สมาชิกท่านใดต้องการแบบฟอร์มมอบฉันทะรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ได้เลยค่ะ

 
ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนทางการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่กำลังศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับทุนการศึกษา โดยกำหนดจัดสรรการแบ่งทุนการศึกษา ตามสัดส่วนจำนวนสมาชิกของแต่ละหน่วยคลังจังหวัด / คลังจังหวัด ณ อำเภอ/ กิ่งอำเภอ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
   
1.
เป็นบุตรสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย
2.
บิดาหรือมารดาต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.
ไม่ผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ตามข้อบังคับข้อ 44(2)(5) ในระยะเวลา 1 ปีนับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
4.
ในครอบครัวหนึ่ง ๆ หากบิดาและมารดา เป็นสมาชิก สหกรณ์ฯ ทั้ง 2 คน คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณา ให้ใช้สิทธิ์สมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้เฉพาะคนหนึ่ง คนใด
   
 
เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า แยกเป็น 2 ประเภท
 
1. วิธีการสอบ
- ระดับป.4 – ป.6 จำนวน 70 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
- ระดับม4 – ม.6 จำนวน 64 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
 
2. วิธีหยิบฉลาก
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 140 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 180 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
- ระดับอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
   
 
1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
 
2. สำเนาบัตรประจำตัวบิดา หรือมารดที่ใช้สิทธิเข้ารับ การคัดเลือก
   
 
สหกรณ์ฯ กำหนดการรับสมัคร พร้อมกันทั้ง 3 ระดับ ภายในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ